Smith & Shane ราคา 80 บาท

Smith & Shane

สภาพ ซีล

*กรุณาเช็คสภาพจากรูป ก่อนตัดสินใจ ขายตามสภาพ ไม่รับเปลี่ยนคืน

**เนื่องจากไม่มีเครื่องเล่นเทป จึงไม่สามารถเปิดฟังเช็คความเรียบร้อยของเส้นเทปให้ได้นะครับ

Scroll to Top