Boy (Game Boy) ราคา 60 บาท

Boy (Game Boy)

สภาพ ซีล

*กรุณาเช็คสภาพจากรูป ก่อนตัดสินใจ ขายตามสภาพ ไม่รับเปลี่ยนคืน

**เนื่องจากไม่มีเครื่องเล่นเทป จึงไม่สามารถเปิดฟังเช็คความเรียบร้อยของเส้นเทปให้ได้นะครับ

Scroll to Top